We gaan een integraal kindcentrum bouwen

ALS JE DOET WAT JE DEED, KRIJG JE WAT JE KREEG
Veranderingen zoals Passend Onderwijs, transitie Jeugdzorg, maar ook invoering van de Wet Werk en Zekerheid, focus op integratie van onderwijs en zorg en ideeën die er bestaan rond integratie van SO, SBO en BAO hebben er in Hoorn voor gezorgd dat een aantal partners binnen dat spectrum met elkaar om tafel ging vanuit de idee: "als je doet wat je deed, krijg je wat je kreeg."
Binnen de organisaties was namelijk duidelijk geworden dat voortgaan op dezelfde weg geen oplossingen ging bieden voor de complexe problemen en vraagstukken die door de ontwikkelingen waren/gingen ontstaan. En dat verregaande samenwerking met verschillende belanghebbenden in de verschillende domeinen stukjes van de oplossingspuzzel zou kunnen opleveren.
 
Met in het achterhoofd de veel besproken ideeën voor integrale kindcentra, kropen ongeveer 3 jaar geleden zes organisaties bij elkaar om tafel om te brainstormen over intensieve samenwerking om het hoofd te kunnen bieden aan problemen die voor lagen, maar ook om een beter antwoord te kunnen vinden op de vraag hoe je van passend onderwijs en de transitie jeugdzorg samen een succes zou kunnen maken.
 
ZES ORGANISATIES
Zes organisaties in de regio Hoorn hebben daarop een gezamenlijke visie ontwikkeld voor een IKEC voor kinderen van 0-12 jaar. Zij willen de pedagogische basis voor de groep kwetsbare kinderen met een specifieke leer- en ontwikkelbehoefte versterken, met de bedoeling vanuit één pedagogische visie en één aanpak maatwerk te leveren aan kinderen die vroegtijdig binnenkomen, met het ultieme doel terugkeer naar het reguliere onderwijs, de reguliere opvang, peutergroepen of bij de ouders thuis. Hiervoor wordt een concept ontwikkeld waarin dat zo optimaal mogelijk kan. Een concept waarin flexibel kan worden omgegaan met niveaus, met groepen, met leslokalen, met groepsgrootte, met de inzet van medewerkers etc., maar waarbinnen ook voldoende structuur wordt geboden voor kinderen die dat nodig hebben. Voor kinderen waarvan wordt vastgesteld dat terugkeer naar regulier niet mogelijk is, blijft het IKEC de lesplaats waar kinderen worden voorbereid op de stap naar het middelbaar onderwijs.
 
Bij dit initiatief zijn betrokken: SBO De Wissel, SBO De Piramide, SO De Eenhoorn, Stichting Kinderopvang Hoorn en CVD Tamarinde van Parlan en De Aloysius Stichting, in nauw overleg met samenwerkingsverband De Westfriese Knoop.
 
IKEC JONGE KIND
In het afgelopen jaar is hard gewerkt aan het scherpen van de ideeën over samenwerking, de visie, het betrekken van steeds meer mensen bij het idee en zijn de eerste concrete stappen gezet: in de gemeenteraad de vaststelling van de IKC-visie en de vaststelling van het huisvestingsbeleid PO met daarin opgenomen een nieuw gebouw voor dit project, het aanstellen van projectmanagement, het besluit in het klein vast te gaan beginnen en het aanstellen van een coördinator.
Het eerste resultaat van de intensieve samenwerking is we in september 2017 starten met het IKEC Jonge Kind. Een klein stukje van de gewenste toekomst waarin een integraal aanbod van zorg, gespecialiseerd onderwijs en opvang wordt geboden voor kinderen van 2-6 jaar.

 

Dit is de voorloper van het IKEC 0-12 jaar dat in de komende twee jaar - mede op basis van de ervaringen uit het IKEC Jonge Kind - verder wordt ontwikkeld. Over twee jaar gaan de SBO- en SO-scholen samen met het CVD en de Kinderopvang verhuizen naar het nieuw gebouw.


 
EXPERTISE
Een belangrijke pijler wordt de E van IKEC. De expertisefunctie die - t.b.v. reguliere scholen, opvang en peutergroepen - onderdeel uitmaakt van het toekomstige IKEC. Het doel van het IKEC is dat zo veel mogelijk kinderen in hun eigen omgeving onderwijs, zorg en opvang ontvangen. De expertisefunctie betekent dat er meer ondersteuning en nog meer samenwerking komt met reguliere scholen, opvang en peutergroepen waardoor zij nog beter ondersteund kunnen worden om kinderen binnen boord te houden.  
 
WE HOUDEN U OP DE HOOGTE
Een spannende en drukke tijd ligt voor ons. Er is nog veel uit te werken, veel te bedenken, veel te ontwikkelen en veel nog onbekend. Maar met elkaar gaan we vanaf september aan de slag en zullen we er iets heel moois van gaan maken. Wetende wat we voor ogen hebben en wetende dat de huidige samenwerking sterk genoeg is om de vele moeilijke situaties en besluiten die we in dit traject nog gaan tegenkomen op te pakken en aan te gaan. We houden u op de hoogte.