Jaarverslag MR schooljaar 2015-2016
 
Voorwoord
Dit is het jaarverslag van de medezeggenschapsraad (MR) van oecumenische speciale basisschool de Wissel.
Het jaarverslag is bedoeld om als MR verantwoording af te leggen over haar activiteiten in het schooljaar 2015-2016. Allereerst dient het verslag om de MR-leden te informeren. Daarnaast heeft het tot doel om de achterban - ouders en personeel - te informeren over de activiteiten van de MR die in het schooljaar hebben plaatsgevonden. Tot slot heeft het verslag een informerende functie richting de stichting Federatie Hoorn 2 waar de school bestuurlijk deel vanuit maakt.
Samenstelling MR
Het schooljaar 2015-2016 is de MR gestart in de volgende samenstelling:
-Rian Schaaf, lid van de MR en afgevaardigde namens het personeel
-Lidwien Bruin, secretaris van de MR en afgevaardigde namens het personeel
-Maaike Berkhout, lid van de MR en afgevaardigde namens het personeel
-Chantal Vrijman, lid van de MR en afgevaardigde namens de ouders
-Yvonne Buwalda, lid van de MR en afgevaardigde namens de ouders
- Edgar Scholten, lid van de MR en afgevaardigde namens de ouders
- Betty Smit, voorzitter van de MR en afgevaardigde namens de personeel
Aan het eind van het schooljaar is Marleen Verkade toegetreden. Zij is een afgevaardigde namens de ouders.
 
Bijeenkomsten
In het jaar 2015-2016 is de MR 7 keer bijeengekomen, te weten op:
Woensdag 23 september 2015
Dinsdag 24 november 2015
Maandag 11 januari 2016
Dinsdag 2 februari 2016
Donderdag 17 maart 2016
Woensdag 18 mei 2016
Donderdag 30 juni 2016
 
 
Bespreekonderwerpen
 
RDDF-plaatsing
Er is dit schooljaar door de drie collega's die in het rddf zijn geplaatst opnieuw bezwaar aangetekend. Door de start van de Wet Werk en Zekerheid per 1 juli 2016 voor het ontslag beleid en het schrappen van de bezwaarmogelijkheid op het ontslag uit de cao van 1 juli 2016, heeft de bezwaarcommissie de bezwaren afgewezen. In gezamenlijk overleg met twee in het rddf geplaatsten heeft het bestuur een beëindigingsovereenkomst opgesteld, waarmee beide collega's akkoord zijn gegaan. Beide collega's gaan met ontslag per 1 januari 2017 en zijn al vanaf 1 augustus 2016 vrijgesteld van taken. Voor de andere collega geldt dat geen beëindigingsovereenkomst is afgesloten. Deze collega is nog in dienst.
 
Procedure nieuwe directie
Jos van Elderen heeft het bestuur gesproken over: wat is het beste om te doen voor de Wissel. Zijn conclusie is: pas op de plaats maken. Het bestuur heeft de adjunct-directeur gevraagd om de directeur-bestuurderstaak waar te nemen. Er is wat vertraging m.b.t. het aantrekken van een nieuwe directeur. Het bestuur wil alle informatie (Haalbaarheidsonderzoek naar de bestuurlijke samenwerking en een onderzoek naar interne organisatie) goed op een rij hebben om te gaan werven en dat duurt lang, verwacht het bestuur. Het verzamelen van deze info duurt tot medio voorjaar 2017 en dan kan er een profielschets gemaakt worden. De directie kan zich ook voorstellen dat de huidige situatie (met onze huidige waarnemend directeur) blijft bestaan helemaal totdat de bestuurlijke samenwerking rond is. Het lijkt de MR dat het ook van belang zou kunnen zijn dat er een directeur is voordat de bestuurlijke samenwerking rond is, zodat De Wissel dan een goede onderhandelingspositie heeft.
 
17e groep
Na de voorjaarsvakantie is er een 17de groep van start gegaan. Het gaat om een kleutergroep. Er is een BAC samengesteld om een onderwijsassistent voor deze tweede kleutergroep aan te stellen en hier heeft een MR-lid zitting genomen.
 
Invalproblematiek
Alle 15 SBO scholen boven 't IJ hebben te maken met deze problematiek. Dit wordt door iedereen betreurd. De MR vindt dat onderwijs geven de prioriteit is en voorrang moet krijgen. Hierbij is het (sporadisch) voor de klas zetten van leerkrachten met een taak ook ter sprake geweest. Dit is goed opgepakt door de directie en gecommuniceerd naar de ouders.
 
De Westfriese Knoop
De SBO scholen ontvangen van de WFK een vergoeding voor de kinderen die voorheen een rugzak hadden. De totale hoeveelheid geld is nog steeds beschikbaar, maar de verdeling past niet meer bij de ondersteuningsvraag van de drie scholen. Er heeft daarom een verevening plaatsgevonden.
De school heeft het gat dat daardoor in de vergoeding ontstond weten te repareren doordat de Westfriese Knoop van de structuurgroep in De Wissel een arrangement heeft gemaakt. Dit arrangement wordt apart gefinancierd en dit lost het ontstane gat volledig op. De school krijgt in schooljaar 2016-2017 één structuurgroep op deze wijze gefinancierd. De school heeft voor 2016-2017 twee structuurgroepen. Er was gehoopt op een grotere vergoeding.
 
IKEC traject
Visie van de gemeente is klaar en is als punt bij de raadsvergadering geweest. Deze visie wordt Hoorn-breed gedragen. Er wordt ook een huisvestingsplan gemaakt, met een uitvoeringsplan. In oktober 2016 kunnen die kosten in de begroting van de gemeente opgenomen worden.
 
 
 
 
Toekomstige bestuursvorm
30 mei was er een informatieavond over de samenwerking tussen de drie SBO besturen. Er is een delegatie van drie MR-leden naar deze informatieavond geweest. Er is een intentieverklaring getekend om verder samenwerking tussen de drie SBO-besturen verder te onderzoeken.
 
Intern onderzoek door Martin van der Oetelaar
MR-lid en de directie hebben gesprekken met Martin van de Oetelaar gehad. Hij zal het intern onderzoek verzorgen. De insteek van het onderzoek wordt: De risico's in het primaire proces duiden, en de oplossingen hiervoor zowel bestuurlijk als intern zoeken. De centrale vraag hierbij is: kunnen wij bieden wat onze leerlingen van ons vragen?
N.a.v. de stukken die hij ter voorbereiding had gelezen, kon Martin vertellen dat we balanceren op het randje van wat we kunnen. Hij ziet de druk in ons primaire proces terug in onze financiële situatie. Onze ontwikkelingscapaciteit vermindert. De financiën die we vanuit de overheid krijgen staan vast. We zijn dus afhankelijk van wat het samenwerkingsverband ons toebedeeld. Bij het samenwerkingsverband moet de noodzaak van een betere financiering dus duidelijker worden. Begin van het nieuwe schooljaar zal het onderzoek plaatsvinden.
 
Beleid nascholing/professionalisering
De opmerkingen van de MR op het beleidsplan nascholing/professionalisering zijn aangepast in het plan. Eerder heeft de directie zich puur gericht op de nascholing, nu behelst het plan ook de professionalisering. Dat biedt ruimte om je als personeelslid zonder verdere kosten (op allerlei manieren) te professionaliseren. Dit heet informeel leren. De MR is blij met het nieuwe stuk, dat collega's meer uitdaagt. De MR heeft met het plan ingestemd.
 
Formatieplan
De uitkomsten van het onderzoek van Martin van de Oetelaar had de MR graag meegenomen in het formatieplan. MR voelt zich niet serieus genomen, heeft gedurende dit schooljaar meermaals aangedrongen op onderzoek. Uiteindelijk vindt het onderzoek pas in het nieuwe schooljaar plaats. Dit betreurt de MR. Directie geeft nogmaals aan er alles aan te hebben gedaan. Toezichthoudend bestuur neemt te passieve houding volgens de MR. De MR stemt in met het formatieplan maar wil dat de uitslag van het onderzoek in het formatieplan van 2017/2018 wordt meegenomen.
 
Begroting
De begroting ziet er dit schooljaar positiever uit.
 
Regelluwe scholen
We doen aan de pilot regelluwe scholen mee. Er is geprobeerd om het IKC onder deze pilot op te zetten maar dat kan niet. Het onderwerp van de pilot is nog niet bekend.
 
Tenslotte
Ook volgend schooljaar zal de MR kritisch opbouwend kijken naar alles wat ons wordt voorgelegd. Heeft u onderwerpen die naar uw mening besproken moeten worden, aarzel dan niet om ons aan te spreken of uw opmerkingen en vragen aan ons te mailen.
 
Instemmingsformulier ingevuld:
  • Keuzen overleg model  begin schooljaar 2015-2016
  • Taakbeleid begin schooljaar 2015-2016
  • Schoolplan op 11-01-2016
  • Formatieplan op 30-06-2016
Instemming met het onderzoek met de verdergaande samenwerking juni 2016