Een stem die telt…

 

 

De missie van de MR:

Wij willen een toegankelijke MR zijn, die open staat voor informatie van zowel binnen als buiten de school; een gesprekspartner die deskundig is, interesse heeft en verantwoordelijkheid neemt bij besluiten in het belang van het personeel, de leerlingen en de ouders.

Wat is de betekenis van een MR?

Iedere school heeft verplicht een MedezeggenschapsRaad. De MR overlegt met de directie van de school over belangrijke schoolzaken, zoals verbeteringen in het onderwijs, Passend onderwijs, de begroting, het formatieplan, het vaststellen van vakanties en vrije dagen, de keuze van een lesmethode, fuseren met een andere school en de manier waarop men ouders wil laten meehelpen in het onderwijs en bij andere activiteiten.

In de MR van het basisonderwijs zitten vertegenwoordigers van de ouders (de oudergeleding) en vertegenwoordigers van de personeelsleden en het onderwijsondersteunend personeel (de personeelsgeleding). Alle ouders en personeelsleden kunnen zich verkiesbaar stellen voor de MR. In het voortgezet onderwijs kunnen ook leerlingen deel uitmaken van de medezeggenschapsraad. Zij vormen samen met de ouders een geleding.

De MR heeft algemene en bijzondere bevoegdheden oftewel rechten. De algemene rechten zijn het informatierecht, het recht op overleg en het initiatiefrecht. De bijzondere bevoegdheden zijn het instemmingsrecht en adviesrecht. Instemmingsrecht wil zeggen dat de school(directie) een voorgenomen besluit niet eerder mag uitvoeren dan nadat de medezeggenschapsraad ermee heeft ingestemd. Bij het adviesrecht geldt dat de school een negatief advies van de medezeggenschapsraad beargumenteerd naast zich neer mag leggen. Elke geleding heeft instemmingsrecht over die zaken die voor haar van wezenlijk belang zijn. De andere geleding heeft dan adviesrecht. Als zaken voor beide van wezenlijk belang zijn, hebben beide geledingen instemmingsrecht. Ouders en personeel moeten bijvoorbeeld beide instemmen met het schoolplan, de schoolgids en de manier waarop ouders betrokken worden bij hulp op school. Over een aantal andere zaken heeft de medezeggenschapsraad adviesrecht, bijvoorbeeld over fusieplannen of over het aanstellen van een nieuwe directeur.

Vergaderingen:

De MR vergadert één maal in de zes weken. De vergadering vindt wisselend plaats op de maandag-, dinsdag-, woensdag- en donderdagavond. De data worden op de jaarplanner ingevuld.

In het voorjaar wordt, op uitnodiging van het bestuur, het voorjaarsoverleg met de MR gepland. De directie van De Wissel is het eerste uur van de vergadering aanwezig om mededelingen te doen aan de MR en vragen te beantwoorden van de MR. Verder zal uitleg worden gegeven bij onduidelijkheden m.b.t. beleid.

Een afgevaardigde van de OR zal de vergaderingen van de MR bijwonen. Deze persoon heeft adviesrecht, geen instemmingsrecht. Vanuit de MR zal een afgevaardigde van de oudergeleding de OR vergaderingen bijwonen.

Verkiezingen:

Verkiezingen personeelsleden:

Een half jaar voordat er nieuwe leden voor de MR moeten worden gekozen, wordt in een plenaire vergadering hier aandacht voor gevraagd. Vanaf dat moment kunnen personeelsleden (OP, OOP) zich kandidaat stellen. Wanneer het aanbod groter is dan de behoefte, zullen er verkiezingen plaatsvinden. De verkiezingen dienen schriftelijk plaats te vinden. Bij meerderheid van stemmen wordt de MR- plaats ingevuld. Voldoet het aanbod aan de behoefte, dan wordt de plaats automatisch ingevuld.

Verkiezingen ouders:

Drie maanden voordat er nieuwe leden moeten worden gekozen, wordt er in "de wisselwerking" een werving gehouden. Vanaf dat moment kunnen ouders zich schriftelijk kandidaat stellen via het secretariaat. Wanneer het aanbod groter is dan de behoefte zullen er verkiezingen plaatsvinden. De verkiezingen dienen schriftelijk plaats te vinden. Bij meerderheid van stemmen wordt de MR-plaats ingevuld. Voldoet het aanbod aan de behoefte, dan wordt de plaats automatisch ingevuld.

Aftreden:

De zittingsduur van de leden van de MR bedraagt 2 x 2 jaar. De leden mogen zich één maal herkiesbaar stellen. De leden treden volgens rooster af.

Functie verdeling:

De MR kiest uit zijn leden een voorzitter en een vice-voorzitter die in rechten de MR vertegenwoordigt. Verder kiest zij een secretariaat welke uit twee leden bestaan en een penningmeester. Het moet mogelijk zijn om de taken binnen de MR over verschillende personen te verdelen. Zoals daar zijn: notuleren, vergadering voorzitten, stukken doorlezen enz.

Geheimhouding:

Het verzoek tot geheimhouding moet voor de vergadering schriftelijk bekend worden gemaakt. Het moet duidelijk zijn voor welk punt van de agenda geheimhouding gevraagd wordt, voor hoelang en voor welke personen. Geheimhouding geldt dan voor zowel de MR, de directie en het bestuur. Verder moet goed met elkaar worden afgesproken wie wat en wanneer bekend maakt.

Meer informatie over de MR?

Vraag dan aan onderstaande personen of ga naar de website van de school en klik op MR.

Belangstelling? Of vragen?

Mail naar m.berkhout@dewissel-hoorn.nl

 

Wilt u zitting nemen in de MR? Mail naar bovenstaand adres of gebruik de MR birevenbus in de hal.

 

Personeel:                          Ouders:

Rian Schaaf                       Yvonne Buwalda

Maaike Berkhout                Marleen Verkade

Lidwien Bruin                     Karin Tuinstra