Met het busje naar schoolAfhankelijk van de leeftijd, de afstand tussen school en huis, de verkeerssituatie en de mogelijkheden van een leerling, kan een leerling in aanmerking komen voor het schoolbusvervoer. 
Wanneer u uw kind bij de school aanmeldt, kan direct de aanvraag voor schoolbusvervoer via de administratie van de school worden geregeld. 


De belangrijkste voorwaarden voor busvervoer:
 • Uw kind woont niet in Hoorn;
   
 • Uw kind woont verder dan 6 kilometer van de school;
   
 • Uw kind is nog geen 10 jaar oud;
   
 • Er is sprake van een (lichamelijke) handicap, waardoor het kind niet zelfstandig naar school kan reizen;
   
 • U kunt aantonen dat u zelf niet in staat bent om uw kind naar school te begeleiden. (Redenen als werk, afstand, geen auto e.d. zijn geen geaccepteerde argumenten).

De aanvraag wordt door de school ingevuld en opgestuurd naar de afdeling leerlingenvervoer dat namens 13 gemeenten in Westfriesland de coördinatie van het schoolbusvervoer uitvoert.
De gemeente waarin u woont beslist uiteindelijk of het vervoer ook wordt toegekend.
Het schoolbusvervoer wordt op dit moment uitgevoerd door de firma Connexxion, of door busmaatschappijen die door Connexxion worden ingehuurd.

Procedure

 • De school vult het aanvraagformulier voor het busvervoer in;
   
 • De afdeling leerlingenvervoer van de gemeente Hoorn beoordeelt of de aanvraag aan de criteria voldoet;
   
 • De aanvraag wordt doorgestuurd naar de gemeente waarin u woont;
   
 • De woongemeente geeft al dan niet een positieve beschikking af;
   
 • als u recht heeft op schoolbusvervoer stuurt de gemeente aanvullende formulieren die u moet invullen;
   
 • Als u deze heeft ingevuld stuurt u de formulieren terug naar d e woongemeente en is de aanvraag afgerond.

 
Veiligheid

Om de veiligheid van het vervoer van en naar school te optimaliseren is in samenwerking met alle deelnemers aan het school busvervoer - Leerlingenvervoer Westfriesland, gemeenten, scholen, vervoersmaatschappijen - een PROTOCOL SCHOOLBUSVERVOER opgesteld. Een exemplaar van dit protocol is op school verkrijgbaar.

De chauffeur van de bus is aangesteld om uw kind naar school en aan het einde van de dag weer naar huis te rijden. De chauffeur is geen opvoeder die in staat is om het gedrag van uw kind bij te sturen. Daarom is het van belang dat iedereen weet waar de verantwoordelijkheden liggen:
 

 • De chauffeur zorgt voor veilig vervoer van en naar school;
   
 • Afdeling Leerlingenvervoer regelt dat uw kind elke morgen wordt opgehaald en aan het eind van de dag weer wordt thuisgebracht;
   
 • De gemeente financiert (deels) het vervoer van uw kind;
   
 • Kinderen moeten zich zodanig gedragen in de bus dat de eigen veiligheid en de veiligheid van de medepassagiers en de chauffeur niet in gevaar worden gebracht;
   
 • Ouder(s)/verzorger(s) zijn verantwoordelijk voor het gedrag van hun kind in de bus en zij zullen hierop bij problemen door de chauffeur, het vervoersbedrijf, Leerlingenvervoer, de gemeente of de school worden aangesproken;
   
 • De school is slechts de aanvrager van het busvevoer.


Bij ziekte of verlof

Wanneer uw kind 's morgens of 's middags geen gebruik maakt van het schoolbusvervoer, dan dient u afdeling Leerlingenvervoer Westfriesland en de chauffeur van de bus hiervan in kennis te stellen. 
Het is uitdrukkelijk NIET voldoende als slechts de chauffeur hiervan op de hoogte is.
De school informeert het vervoersbedrijf over de vakanties en andere vastgestelde vrije dagen.


Wanneer uw kind 10 jaar wordt

Als een kind 10 jaar wordt, heeft het wettelijk geen recht meer op schoolbusvervoer. Via de school of de gemeente zal u dit worden gemeld. Uw kind zal dan in het vervolg lopend, met de fiets, met de lijnbus of met de trein naar school kunnen komen. 
Soms zijn er situaties waarbij continuering van het schoolbusvervoer ondakns de leeftijd toch van belang is. U kunt dan samen met de school bekijken op welke gronden het vervoer toch kan worden aangevraagd.

De ervaring leert dat de meeste aanvragen voor kinderen van 10 jaar en ouder door de gemeenten worden afgewezen.In de meeste gevallen blijkt beroep bij de gemeente niet te worden gehonoreerd.