Waar staat Schoolwide Positive Behavior Support (SWPBS) nu precies voor?

 
De aanpak geldt voor de hele school (Schoolbrede aanpak)
De kracht van SWPBS zit in de gezamenlijke aanpak. Naast het schoolteam, doen bijvoorbeeld ook meester Wouter en juf Irma van de administratie, maar ook juf Sumathy en meester Ton mee. Immers, iedereen moet zich aan dezelfde regels en afspraken houden en wij moeten kinderen op dezelfde wijze de regel aanleren, kinderen complimenteren en corrigeren waar nodig.
 
Dat doen we op basis van de gezamenlijke waarden die we met het team, met de ouders (op de informatieavond) en een beetje met de leerlingen (middels interviews op de school en tijdens de open avond) hebben vastgesteld.

Deze waarden zijn: Veilig, Respect en Vertrouwen.
Als alle volwassenen en kinderen in de school veilig en respectvol zijn en vertrouwen hebben, is de (werk) sfeer optimaal. Het is goed te erkennen dat iedereen daar hulp bij kan gebruiken. Zowel de grote als de kleine mensen in de school. Alleen als we zo samenleven en samenwerken lukt het.
 
Positief
SWPBS is gericht op het creëren van een veilig en positief schoolklimaat, waarin alle
kinderen met plezier leren. Ieder kind (en iedere volwassene) vindt het fijn om
complimenten te krijgen. Wij delen ze dan ook graag uit! Als er weer iets nieuws is geleerd op
het gebied van goed gedrag, gaat dit regelmatig gepaard met een beloning.
Zo stimuleren we kinderen tot positief gedrag. Binnen SWPBS zullen we veel gaan belonen. Hoe we dat precies gaan doen, dat weten we nu nog niet. Daar gaan we nog tijdens de studiedagen over nadenken. Belonen voor goed gedrag is echter van zeer groot belang binnen SWPBS        
                                               
Gedrag
We willen vooral de nadruk leggen op het leren en versterken van gewenst gedrag. Vanuit
de gezamenlijke waarden Veiligheid, Respect en Verantwoordelijkheid worden door de hele
school, het klaslokaal, de gang, het plein, de toiletten en de gymzaal duidelijke afspraken over
gewenst gedrag gemaakt. Deze afspraken zullen ook zichtbaar in de school aanwezig zijn. Deze afspraken worden de kinderen aangeleerd en ze worden ook ingeoefend.
 
Ondersteuning en Hulp
Zoals gezegd is het goed om te erkennen dat iedereen hulp kan gebruiken om veilig,
respectvol en verantwoordelijk te zijn. Alle kinderen worden aangemoedigd en geholpen om
zich goed te gedragen. En net zoals bij taal of rekenen, heeft de ene leerling meer hulp nodig
dan een andere leerling.
 
Schoolwide PBS-driehoek
SWPBS richt zich op alle leerlingen.
Uit onderzoek blijkt:
 • Ongeveer 80% van de kinderen in een groep voldoende heeft aan het systematisch aanleren, waarderen en belonen van gewenst gedrag.
 • Sommige kinderen (10 - 15%) hebben echter intensieve begeleiding nodig om goed mee te kunnen komen in de klas.
 • Voor een kleine groep kinderen (5 - 10%) geldt dat naast intensievere begeleiding ook nog individuele ondersteuning noodzakelijk is
 
SWPBS maakt dat inzichtelijk in onderstaande tekening
 

 
Groen   staat daarbij voor het basisaanbod in de klas
Geel      staat voor die groep kinderen die extra training en begeleiding nodig hebben
Rood     staat voor de groep kinderen die problemen blijven houden met de regels en afspraken
            en intensieve en individuele begeleiding nodig hebben.
 
Resultaten
Wetenschappelijk onderzoek in de Verenigde Staten en Noorwegen heeft aangetoond dat
Schoolwide PBS positieve effecten heeft op de leerprestaties en het welbevinden van
kinderen en leerkrachten.
Op scholen waar SWPBS is ingevoerd:
 • Voelen leerlingen zich veiliger.
 • Gedragen leerlingen zich socialer, doordat ze beter weten wat ze moeten doen.
 • Vertonen leerlingen minder ongewenst gedrag.
 • Gaan schoolprestaties iets omhoog, doordat er meer tijd is om te leren.
 • Worden leerlingen vaker beloond dan gecorrigeerd.
 • Hebben teamleden (nog) meer plezier in hun werk.
 • Wordt beter samengewerkt met ouders en jeugdzorg.
 • Zien leerkrachten sneller dat er iets aan de hand is met leerlingen.
 • Zijn leerkrachten beter in staat zorg-op-maat te geven aan leerlingen.
 
Wij hopen met de invoering van SWPBS te bereiken dat we veel van wat uit het onderzoek komt ook gaan realiseren.
 
Scholing
Op dit moment worden 10 medewerkers van de Wissel geschoold in SWPBS. Het gehele team wordt in vier studiedagen ingewijd in de basisbeginselen van SWPBS en in diezelfde studiedagen maken we concrete plannen voor onderwijssituaties die wij in de school moeilijk vinden. De eerste daarvan gaan we al direct mee aan de slag en dat is het schoolplein.
 
Ook is er een PBS-team opgericht. Dit PBS-team bestaat voorlopig uit leerkrachten, IB'ers, directieleden, psycholoog en onderwijsassistenten en zal uiteindelijk worden aangevuld met andere ondersteuners in de school en uiteindelijk ook met een of een aantal ouders.
Het PBS-team begeleidt de invoering van PBS in de school.
 
En hoe nu verder?
Maandag de 17e maken we met elkaar een plan voor het schoolplein. Hier komen verschillende regels en afspraken uit die we met de kinderen zullen gaan oefenen. We zullen deze regels in de school zichtbaar maken en ook via de website en de Wisselwerking met u bespreken.
 
We houden u op de hoogte!
Het PBS-team.