Verlof aanvragenEr kunnen zich binnen de vastgestelde schooltijden en lesweken situaties voordoen waarbij het nodig is om voor uw kind verlof aan te vragen. 
In het overzicht 'Richtlijnen voor het aanvragen van vrijstelling geregeld schoolbezoek' staat precies aangegeven in welke gevallen u wel en in welke gevallen u geen recht heeft op verlof voor uw kind.
Bij de beoordeling van uw verzoek zullen we deze richtlijnen nadrukkelijk hanteren.


Ouder(s) / verzorger(s) dienen zich verder te houden aan de vastgestelde vakanties. Het kan voorkomen dat u vanwege uw werksituatie niet in de vastgestelde schoolvakanties vakantie kunt opnemen. Dan bestaat de mogelijkheid om hooguit één keer per jaar voor ten hoogste tien dagen buiten de normale vakantie met uw kind op vakantie te gaan. Hiervoor dient u een schriftelijke aanvraag voor extra verlof in te dienen. U dient tevens een werkgevers-verklaring te tonen, waaruit blijkt dat u niet op een ander moment op vakantie kunt (Het gaat hierbij nadrukkelijk om seizoensgebonden arbeid).

Om een en ander goed te kunnen beoordelen is het belangrijk dat u de aanvraag tenminste acht weken van tevoren bij ons indient. Elk ander verlof langer dan een halve dag dient u schriftelijk aan te vragen bij de schoolleiding. De criteria waaronder u verlof kunt aanvragen zijn bij leerkrachten en directie te verkrijgen.

De ervaring leert dat veel ouder(s) / verzorger(s) er vaak vanuit gaan dat verlof zonder problemen kan worden verkregen. We willen u er nadrukkelijk op wijzen dat dit in veel gevallen juist niet het geval is. De leerplichtambtenaren van de verschillende gemeenten houden ons aan een strikte handhaving van de wet. Dit betekent dat een aanvraag voor extra verlof wel eens op een teleurstelling kan uitlopen. We zullen uw aanvraag altijd objectief beoordelen. Mochten er speciale redenen zijn, waarom u vindt dat verlof moet worden verleend, dan vragen wij u dit op uw aanvraag duidelijk te beschrijven.

U kunt het verlof op twee manieren aanvragen:
  • Door gebruik te maken van het formulier (U kunt deze verkrijgen bij de leerkracht van uw kind);
     
  • Door gebruik te maken van het Online Formulier op deze website.

De directie van 'De Wissel'