Aanvraag Vijstelling schoolbezoek

Formulier Aanvraag vrijstelling van geregeld schoolbezoek.
(artikel 11 onder f of artikel 11 onder g van de leerplichtwet 1969)

Aan de directie van Oecumenische speciale basisschool 'De Wissel'
Wilhelminalaan 1, te Hoorn NH

Gegevens van de aanvrager
Gegevens van de leerling
Gegevens van kinderen die een andere school bezoeken
Gegevens van de gevraagde vrijstelling
In het geval van gescheiden ouders, maar wel beiden met het gezag:
 
Ondertekening
Aanvullende informatie:

Inleveren
U dient uw verlofaanvraag  - zeker wanneer het gaat om een aanvraag voor vakantieverlof - acht weken van tevoren in te dienen bij de directie van de school

Bij te voegen stukken:
Indien een aanvraag voor vakantieverlof wordt ingediend, dient u
  • een gewaarmerkte werkgeversverklaring
  • een kopie uit het handelregister van de KvK (bij eigen bedrijf)
  • bewijsstukken waaruit blijkt dat u geen gebruik kunt maken van de vastgestelde vakanties
te overleggen.

Bij feesten dient ook een bewijsstuk te worden overlegd.
(uitnodiging, kaart, kopie trouwboekje etc.)
 
* Verplichte velden